Οίκογενειακή φωτογραφία

ρχή μοι και πόστασις, το πλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα. Βουληθείς γαρ ξ οράτου τε, και ρατς με ζον συμπξαι φύσεως, γθεν μου το σμα διέπλασας, δέδωκας δε μοι ψυχήν, τ θεία σου και ζωοποι μπνεύσει....

Ἰωάννης Δαμασκηνός

No comments: