νοιξον τς πύλας μοι το φωτός, 
το κυηθέντος κ νηδύος σου,
χραντε,
να βλέπω τρίφωτον
κτνα τς Θεότητος, κα δοξάζω σε,
τν λόφωτον Δέσποιναν.  

No comments: