Ἔχουνε φῶς καί τά πράγματα, ὅλα, ὅταν ἁγιάζονται.....