Δόξα Σοί τῷ δείξαντι τό φῶς.....

 Φῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης
Ἀθανάτου Πατρός,
οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος,
Ἰησοῦ Χριστέ,
Ἐλθόντες ἐπί τήν ἡλίου δύσιν,
ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν,
ὑμνοῦμεν Πατέρα Υἱόν
καί Ἅγιον Πνεῦμα Θεόν.
Ἄξιόν Σε ἐν πᾶσι καιροῖς 
ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις
Υἱέ Θεοῦ, ζωήν ὁ διδούς· 
διό ὁ κόσμος Σέ δοξάζει.
No comments: