Ἅγ. Ματθαῖος, Σιναϊτῶν....
Μνήσθητι τίς μου ἡ ὑπόστασις· 
μή γάρ ματαίως ἔκτισας πάντας τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων ;


Θυμήσου πώς μᾶς ἤκαμες λίγο καιρό νά ζοῦμε·
ἄδικα μήπως ἤπλαθες τσ’ ἀνθρώπους πού γενιοῦνται ;                                                                                      Ψαλμός 88, 48 

No comments: