Καλοί Λιμένες.....Ἐν ἱκαναῖς δέ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καί μόλις γενόμενοι κατά τήν Κνίδον, μή προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τήν Κρήτην κατά Σαλμώνην, μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτήν ἤλθομεν εἰς τόπον τινά καλούμενος  Καλούς Λιμένας, ᾧ ἐγγύς ἧν πόλις Λασαία....   Πράξ. 27.7,8

No comments: