Μονή Παναγίας τῆς Κερᾶς... ἑορτάζουσα.Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία, 
καὶ ξένον ταῖς παρθένοις ἡ παιδοποιΐα· 
ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε ἀμφότερα ᾠκονομήθη. 
Διὸ σε πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, 
ἀπαύστως μακαρίζομεν.
No comments: