... Ἐπέμενε μάλιστα πώς ὁ χρωματισμός δέν ἐξαρτιέται ἀπό ποῦ μπαίνουν τά χρώματα, ἀλλά ἀπό τό ποῦ μπαίνουν οἱ φωτισμοί καί οἱ σκιές, καί ὅλα ἐξαρτιοῦνται ἀπό τή μορφή καί τό περίγραμμα τῶν βασικῶν γραμμῶν - μέ τήν ἔννοια, ὑποθέτω, πώς τό χρῶμα παίρνει τή λάμψη ἤ τό βάθος του ἀνάλογα μέ τό ποῦ βρίσκεται· στό φῶς ἤ στή σκιά...


                                                                        Blake's Illustrations to Dante
                                                                                      W.B Yeats
                                                                           Mετάφρ. Λ. Καμπερίδης
No comments: