ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ... ἅγιος Ματθαῖος Σιναϊτῶν...Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, 
οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια· 
ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, 
τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, 
ἐν ᾗ ἐστερέωται.


No comments: